De Schaulrüüme

An de Westsiete von Schaulhoffe staaht de Schaulruumtrakt midde acht Schaulrüüme un twei Kaamers förr´’t Arbeien in Jruppen.

Jedes Joahr rücket de Klassen wieter. De iersten Klassen fanget links unnen an und ziehe in de tweite Klasse nar bobben.  In de dritten Klasse gaaht et taurücke nar unnen, awer nach rechts. Un de veierte Klassen sünd denne weer bobben.

Spraakkkurs Platt – Schaulroom-Sätze

Wat eener mott …

Kümm bidde her! / Kümmet bitte her! Kumm  / Kümmet mol her!

Sett dek henn! / Settet jök henn!

Stoh upp! / Stoht upp!

Ssie man stille! Kannst do mol stille ssien! Moke man dat Muul tau!

Höör upp! /  Lat dat! Lat dat noh / ssien!

Lang / Langet dat Bauk / de Bäukere / de Hefte / de Warkbäuker ruut.

Find’t jök tossamen / Moket mol Chruppen,  / ümmer draa/veer/fief Lüe /Kinners/Kinnere!

Lis / Läset bidde mol för!

Stell / Stellet (moal) de Stäuhle hoch / upp‘n Dische!

Schrief / Schriewet de Huusoppgawen upp!

Dau dat in diene Mappe / Daut dat in joe Mappen!

Wie wüllt nu de Huusoppgawen verchlieken / noh Huuse chohn.

Do hässt / Jee hewwet fief / teihn Minuten Tied!

Do mosst dek / Jee mötet jök mellen! Täuf man (af), bet du an’ne Rieje büst!

Maal dä Bilders an! Snitt / Snied‘t dä Bilders uut!

Chroote Pause. Alle ruut upp‘n Howe / noh buten!

… un wat eener wüll …

Herre / Fruu …, draff ek mol … ?

Kann ek mol… Köhnt wi nu … ?

Täuf /Täuwet mol bidde! Ek bün noch nich ssau wiet.

…un annere klaane Woore

jo

nää

Wat? Wat hässt e’sejjet? Hä?

Sejje mek mol ….

Ssie bedanket.

Wat meinet dat? Wat bedüet dat? Wat hett dat?

Vertell mek dat noch emoal!

Wär büst do? Wee hettst do?

wär – weeveel – wo – woneer – worümme – wat

Wat up’n Blatte te daun is

Understrieke … !

Mole ümme dä Wööre förr …. een Kringel!

Verrbinne … met … !

Mole … … an! Moake dä … … !

Ssett in: … Ssett dä Wööre in!

Schriebe dä Wööre in dä Lücke.